Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2018
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2018
25.01.2018 więcej
Uzyskaj dowód osobisty
Uzyskaj dowód osobisty
07.07.2017 więcej
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
06.03.2017 więcej
Dodatki Energetyczne
Dodatki Energetyczne
17.05.2016 więcej
Dodatki Mieszkaniowe
Dodatki Mieszkaniowe
17.05.2016 więcej
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
31.03.2016 więcej
Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla
przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji
przyjęć
09.03.2016 więcej
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży alkoholi
Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów
alkoholowych
07.03.2016 więcej
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z
zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych
07.03.2016 więcej
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
07.03.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się