Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dokończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Kraina Bez Barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” w zakresie dostawy pojazdu inwalidzkiego (samochodu) do przewozu osób niepełnosprawnych w plener dla potrzeb Domu Pracy Twórczej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Poddębice  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
poddębicki  
Ulica
ul. Łódzka  
Numer budynku
17  
Data publikacji od
2015-02-03  
Data publikacji do
2016-02-03  
Termin składania ofert
2015-03-19 10:45  

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu inwalidzkiego (samochodu) do przewozu osób niepełnosprawnych w plener dla potrzeb Domu Pracy Twórczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich. Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Pojazd inwalidzki (samochód) stanowiący przedmiot zamówienia: winien być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2015 r., 9-cio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim z nadwoziem typu BUS 9-cio osobowy, winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji, iż jest to pojazd inwalidzki (samochód) dopuszczony do ruchu jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. musi spełniać warunki określone w art.58, 66 i 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. nr 32 poz.262 z późn. zm.), oraz musi spełniać warunki przewidziane przepisami prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.
Wykonawca dostarczy również prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa, rejestracje, instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne sygnowane numerami umowy zwartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Na takich samych warunkach Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy na pojazd inwalidzki (samochód) instrukcję serwisową w języku polskim. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz parametrów techniczno-użytkowych przedstawione są w wykazie stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 152,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...likowaniu.pdf 191,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 209,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1 Formularz ofertowy.pdf 62,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 Oświadczenieo br...kluczenia.pdf 40,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 Oświadczenie o s...u w post..pdf 34,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4 Oświadczenie dot...itałowej.pdf 35,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Projekt umowy.pdf 124,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6 Opis przedmiotu zamówienia.pdf 98,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7 Karta opisowa pojazdu.pdf 53,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ 1.pdf 95,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...łoszenia.pdf 81,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...likowaniu.pdf 68,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ 2.pdf 90,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Projekt umowy po zmianie.pdf 124,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...ępowania.pdf 86,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się