Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
Wykonanie instalacji monitoringu w celu przeniesienia do nowej
Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach ETAP I
23.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku
Gimnazjum przy ul. Polnej nr 36 z przeznaczeniem na Szkołę
Podstawową im. Lotników Polskich w Poddębicach.
22.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie instalacji monitoringu w celu przeniesienia do nowej
Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach przy ul. Targowej.
16.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie usług w zakresie profilowania dróg będących w
zarządzie Gminy Poddębice.
11.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie usługi w zakresie dostawy wraz z wyładunkiem,
rozplantowaniem i zawałowaniem mieszanki żwirowej na drogach
będących w zarządzie Gminy Poddębice.
11.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Remont rowu odwadniającego pas drogowy oznaczony nr działek: 7
w miejscowości Józefów i 43 w miejscowości Sempółki wraz z
rozbiórką i budową przepustów.
08.01.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Burmistrz Poddębic zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonywanie usług w zakresie usuwania z terenu gminy Poddębice
i parkowanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów,
których ....
29.12.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Burmistrz Poddębic zaprasza do złożenia propozycji cenowej na
dostawę paliwa dla Gminy Poddębice.
19.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
wykonywanie zadania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Poddębice w 2018r.
11.12.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Poddębicach
08.12.2017 więcej