Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
Wykonanie instalacji monitoringu w celu przeniesienia do nowej
Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach ETAP I
23.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku
Gimnazjum przy ul. Polnej nr 36 z przeznaczeniem na Szkołę
Podstawową im. Lotników Polskich w Poddębicach.
22.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie instalacji monitoringu w celu przeniesienia do nowej
Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach przy ul. Targowej.
16.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie usług w zakresie profilowania dróg będących w
zarządzie Gminy Poddębice.
11.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie usługi w zakresie dostawy wraz z wyładunkiem,
rozplantowaniem i zawałowaniem mieszanki żwirowej na drogach
będących w zarządzie Gminy Poddębice.
11.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Remont rowu odwadniającego pas drogowy oznaczony nr działek: 7
w miejscowości Józefów i 43 w miejscowości Sempółki wraz z
rozbiórką i budową przepustów.
08.01.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Burmistrz Poddębic zaprasza do złożenia oferty cenowej na
wykonywanie usług w zakresie usuwania z terenu gminy Poddębice
i parkowanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów,
których ....
29.12.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Burmistrz Poddębic zaprasza do złożenia propozycji cenowej na
dostawę paliwa dla Gminy Poddębice.
19.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
wykonywanie zadania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Poddębice w 2018r.
11.12.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego
w Poddębicach
08.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się